מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
  מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן


Bilberry Forte

¨א™” ח“” ‘א”“”

- א¤§ט™‘™ מאו“ ‘©™¤ו¨ ™כוœª ”¨א™”
- מ©ח¨¨ מªח ”מ¦ט‘¨ ‘©¨™¨™ ”¢™נ™ם
- מט¤œ ‘”¡ª’œוª ”¢™ן œחו©ך וœאו¨ חז§
- מ©¤¨ ז¨™מª ”“ם ‘¨©ª™ª ”¢™ן ומח““ אª ”¨א™”
- מז™ן אª ªא™ ”מוח ‘¨כ™‘™ם ח™ונ™™ם
- מ’ן ¢œ ‘¨™אוª ©œ ¨ט™נª ”¢™ן ממחœוª §ט¨§ט

מכ™œ: א‘§ª אוכמנ™וª, ’'™נ§ו ‘™œו‘”, ‘טא §¨וט™ן, ¡œנ™ום, כמו¡” ªא™ª ¦מח™ª.

מ™נון מומœ¥: כמו¡” אחª 3 ¤¢מ™ם ‘™ום, 15 “§וª œ¤נ™ ”א¨וח”.

ªכוœ”: 90 כמו¡וª

Sunrise

œ”’™“ œ¡וכ¨ª “™ €“ ז” כ“א™!

 

- מ¤ח™ª אª ¨מª ”¡וכ¨ ‘“ם
- מ©¤¨ אª ™כוœªו ©œ ”’ו£ œ™™¦¨ א™נ¡וœ™ן
- œ©™¤ו¨ ”¡¤™’” ו”מט‘וœ™זם ©œ ¡וכ¨™ם ‘ªא™ם
- מאזן œח¥ “ם
- ªו¨ם œ¤™¨ו§ ”¤חמ™מוª ‘’ו£
- מונ¢ ”ª¤ªחוª ט¨©ª ”¢ו¨§™ם
- א™נו מז™§ œמ¢¨כª ”¢™כוœ, œכ‘“ וœכœ™וª

¤ו¨מוœ” ”™™חו“™ª ‘מ™נ” ‘¢וœם
* מªא™ם œ¡וכ¨ª™™ם מ¡ו’ 2 (א™נו מ”וו” ªחœ™£ œז¨™§ª א™נ¡וœ™ן).
מכ™œ: א¨ט™©ו§, ח™œ‘”, ¢œ™ ז™ª, אכ™נ¦א” אנ’™¡טו¤וœ™”, ©™נן, ¢©‘ ”œ™מון.

מ™נון מומœ¥: כמו¡” אחª 3 ¤¢מ™ם ‘™ום, ח¦™ ©¢” œ¤נ™ ”א¨וח” או ©¢” אח¨™ ”א¨וח”.

ªכוœ”: 60 כמו¡וª


מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
חיפוס באתר