מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
  מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן


Super Optima
¤ª¨ון ™™חו“™ œ‘¢™™ª “¨כ™ ”©ªן א¦œ ”נ©™ם- מ™ו¢“ œנ©™ם ”¡ו‘œוª מ“œ§וª וז™”ומ™ם ‘“¨כ™ ”©ªן
- ™¢™œ œט™¤וœ ‘¦™¡ט™ט™¡, “œ§ª ”©ו¤כ” ו‘אנו¨ז™¡
- מ¡œ§ ªחו©ª א™-נוחוª וכא‘™ם ‘‘טן ”ªחªונ”
- ªו¡¤ª ח©ו‘” œח™זו§ מ¢¨כª ”©¨™¨™ם ©œ “¨כ™ ”©ªן
- מט¤œ ‘¡“™¨וª וª§™נוª ”מחזו¨
- מחז§ אª ”מ¢¨כª ”ח™¡ונ™ª ומ¡“™¨ אª ¤¢™œוª ”מ¢¨כª ””ו¨מונאœ™ª
- ’ו¨ם œ™¨™“” ‘¨מ” ©œ חומ¦ª ”©ªן ‘“ם
- מו¢™œ œª¤§ו“ ª§™ן ©œ כœ™וª ו§™‘”

מכ™œ: א‘§ª ¤¨ח™ ¦‘¨, אכ™נ¦א”, א‘¥, §œ¦™ום, מœ“§¡, מ’נז™ום ¡ט™א¨ט.
מ™נון מומœ¥: כמו¡” אחª 3 ¤¢מ™ם ‘™ום, ©¢” œ¤נ™ ”א¨וח”.
ªכוœ”: 120 כמו¡וª
ªכ©™¨™ם ”נ"œ ”™נם ‘¢œ™ ¨כ™‘™ם, ”©¤¢” ואו¤ן ”©™מו© ז”™ם œחœוט™ן.
 


מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
חיפוס באתר