מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
  מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן


Cat’s Claw Plus 
"אונו “” ’אטו" €“ œח™זו§ מ¢¨כª ”ח™¡ונ™ª 
  

- ‘¢œ ™כוœª ¡ט™מוœטו¨™ª ¢œ מ¢¨כª ”ח™¡ון
- מומœ¥ ‘ט™¤וœ ‘מחœוª כ’ון: אœ¨’™וª, א¨ט¨™ט™¡, ©¤¢ª, א¡טמ”
- ‘¢œ ¨כ™‘™ם אנט™-או§¡“נט™ם, אנט™-¡¨טנ™™ם ואנט™-“œ§ª™™ם
- œ¡ו‘œ™ם מ¢™™¤וª כ¨ונ™ª, ª©™©וª ’ו¤נ™ª ונ¤©™ª, “כאונוª ומ¨אומט™זם
- מונ¢ אª ”™וו¦¨וªם ©œ §¨™©™ ”“ם ומ¤ח™ª ¡™כונ™ם œ”ª§¤™ œ‘ וœ©‘¥
- מ’ן ¢œ ”’ו£ מ”ª¤ªחוª מחœוª מ¢™™ם “œ§ª™וª ומז™”ומ™ם אח¨™ם: אוœ§ו¡, “™¡‘§ט¨™וז™¡, כ™‘ ”§™‘”

* œא מומœ¥ œנ©™ם ”¨וª, מנ™§וª, וœאנ©™ם ©¢‘¨ו ”©ªœª א™‘¨™ם.

מכ™œ: ¦™¤ו¨נ™ חªוœ (אונו “” ’אטו).

מ™נון מומœ¥: 1-2 כמו¡וª 3 ¤¢מ™ם ‘™ום, כח¦™ ©¢” œ¤נ™ ”א¨וח”.

ªכוœ”: 100 כמו¡וª

CO Enzyme Q€“10

נו’“ חמ¦ון ¨‘ ¢ו¦מ”
 

- מאט אª ª”œ™ך ””ז“§נוª
- מחז§ אª ”מ¢¨כª ”ח™¡ונ™ª ו©ומ¨ ¢œ ‘¨™אוª מ¢¨כª כœ™ ”“ם ”כœ™œ™™ם אנט™או§¡“נט ח™ונ™ א©¨ ©ומ¨ ¢œ ªא™ ”’ו£ מנז§™ ”¨“™§œ™™ם ”חו¤©™™ם
- מ©¤¨ אª ”מט‘וœ™זם ואª א¡¤§ª ”חמ¦ן œ©¨™¨ ”œ‘ מ©¤¨ אª ª¤§ו“ ”וœכª ªא™ ”מוח
- מ¡™™¢ œ™¦™¨ª ”אנ¨’™” ‘’ו£
- מו¢™œ œ¡וכ¨ª™™ם וœחוœ™ם אונ§וœו’™™ם
- ¢וז¨ œמט‘וœ™זם ©œ ©ומן ו¤חממוª
- ”©œמ” ח™ונ™ª œנוטœ™ ª¨ו¤וª œ”ו¨“ª ”כוœ¡ט¨וœ ממ©¤חª ”¡טט™נ™ם
- מומœ¥ ‘מ§¨™ם ©œ ¢™™¤וª כ¨ונ™ª, “™כאונוª ו“œ§וª ”חנ™כ™™ם
- - ªו¡¤ª ח©ו‘” œא™זון œח¥ “ם ’‘ו”

מומœ¥ œ¡¤ו¨טא™ם, מ‘ו’¨™ם ו©ומ¨™ מ©§œ
- מונ¢ ”™וו¦¨וª §¨™©™ “ם ומ¤ח™ª אª ”¡™כונ™ם œ”ª§£ œ‘ וœ©‘¥ מכ™œ: §ו אנז™ם, 60 מ"’.

מ™נון מומœ¥: 1-2 כמו¡וª œ™ום אח¨™ א¨וח”.

ªכוœ”: 60 כמו¡וª


מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
חיפוס באתר