מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
  מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן


Memory Booster
œ©™¤ו¨ ז™כ¨ון מומœ¥ ו‘œ™ מאמ¥

- מ©¤¨ אª ™כוœª ”ז™כ¨ון, ”¨™כוז ומח““ אª ”ח©™‘”
- מ©¤¨ אª ז¨™מª ”“ם œ¨א©
- מונ¢ ”™וו¦¨וª כ¨™©™ “ם ו™¨™“” ‘ז™כ¨ון
- ¢וז¨ œ¡ו‘œ™ם מ¡ח¨ח¨וª וכא‘™ ¨א©
- מ¨’™¢ ומ¤™’ מªח מ©¨™¨™ ”¢™נ™™ם
- ¢©ו™ œª¨ום œאœ¡ט™וª ©œ כœ™ ”“ם

מכ™œ: ªמ¦™ª ’'™נ§ו ‘™œו‘”, ¢œ™ ’'™נ§ו ‘™œו‘”, ’'נ’'¨, ¨וזמ¨™ן, כמו¡” ªא™ª ¦מח™ª.

מ™נון מומœ¥: כמו¡” אחª 3 ¤¢מ™ם ‘™ום, 15 “§וª œ¤נ™ ”א¨וח”.

ªכוœ”: 90 כמו¡וª

Memory Booster €“ ו”™נכם ‘§‘ו¦ª ™“¢נ™ם!
  ªכ©™¨ ט‘¢™ ™™חו“™ Memory Booster:
  ”™נו מ’‘™¨ ”ז™כ¨ון
  ª¨ו¤” א¤§ט™‘™ª œ©™¤ו¨ ©œ ¨™כוז ””§©‘”, ח¨™¤וª ”ח©™‘”
  מ©¤¨ מחזו¨ “ם מוח™
  ¢וז¨ ‘¢ª ¡ח¨חו¨ª
  מונ¢ אª ”™וו¦¨וª ”¤§™§™ם
  ¢וז¨ ‘”¤חªª ”ª¢™™¤וª ”¢™נ™™ם
  מ¤ח™ª אª ”כא‘™ם ‘©¨™¨™ם

”¨כ‘ ”ªכ©™¨ כוœœ ¦מח™ם כמו ’™נ§ו ‘™œו‘”, אוכמנ™™”,  ¨וזמ¨™ן, ’'™נ’'¨.

מ¨כ™‘ ¢™§¨™ ”™נו "¢¥ ”¢œ" €“ כך §¨ו™ ‘מז¨ח ”¢¥ ’™נ§ו  ‘™œו‘” (Ginkgo  Biloba ). ’™נ§ו  ‘™œו‘” ”™נו ¢¥ ¢ª™§ (’™œו 000 000 250 ©נ”) א©¨ נ©א¨ ‘ח™™ם ¢“ ™מ™נו.  ‘™“™¢ון ”¨א©ון ‘¢וœם €“ ¦'אן נונ’ ¤אן ¦או €“ ©נכª‘ œ¤נ™ חמ© אœ£ ©נ” ‘¡™ן, ’™נ§ו  ‘™œו‘” §¨ו™ "¨’œ™ ‘¨ווז™ם", "¦™¤ו¨נ™ ‘ו“”" ו"¢œ” ©œ  ¤¨¤¨ ”מ¢ו¤£". ‘¢ז¨ª ט™נ§טו¨” מ¤™¨וª ו¢œ™ם ©œ ”¢¥ ”¢ª™§ ”¡™נ™ם ¨™¤ו ©™¢וœ,  §¦¨ª, אœ¨’™וª ו¢™‘ו“ ”ז™כ¨ון ©œ ז§נ”. ”™ום ’™נ§ו ‘™œו‘” ”™נו אח“ מחמ©ª ¦מח™  מ¨¤א ”נמכ¨™ם ‘™וª¨ ‘¢וœם.
  א§ט™‘™וª ©œ ’™נ§ו ‘™œו‘” §©ו¨” œנוכחוª ¤œ‘ונוא™“™ם  ’™נ§וœ™“™ם ו”ט¨ו¡™“™ם ‘ªוך ¢œ™ ”¢¥ ”ז”. ז”ו ”¦מח ”™ח™“ ”™“ו¢ ‘¢וœם ©כוœœ  חומ¨™ם ¡¤¦™¤™™ם ’™נ§וœ™“™ם, א©¨ מ’‘™¨™ם אª ’מ™©וªם ©œ “¤נ™ כœ™ ”“ם ©œ ”מוח  ”’“וœ ומ¡™™¢™ם œ”ª¨ח‘וª ”כœ™ם. ’™נ§ו ‘™œו‘” מ©¤¨ אª מחזו¨ ”“ם וא¡¤§ª ”œ‘,  ”מוח ”’“וœ, ”’¤™ם ‘חמ¦ן. ’™נ§ו ‘™œו‘” מ‘¦¢ ¤¢וœ” כנ’“ חמ¦ון, מונ¢ ”ז“§נוª œ¤נ™  ”זמן, ¢וז¨ ‘¢ª ¡ח¨חו¨ª וªנו“וª ©œ œח¥ ”אוו™¨, כא‘™ ¨א©, ™¨™“” ‘©מ™¢”, ”¤¨וª  ”ז™כ¨ון, ח©ו‘ ‘מ™וח“ œ©™¤ו¨ מ™§¨ו¡¨§וœ¦™” ©œ ”“ם. כªו¦א” ”מוח מ¡ו¤§ ™וª¨ טו‘  ‘חמ¦ן ו‘חומ¨™ם ªזונª™™ם, וכן מ©ªח¨¨ מ”¨ ™וª¨ מ¤¡וœª. ”“‘¨ ח©ו‘ ‘מ™וח“ ‘’™œ ”ז”‘  כא©¨ מחזו¨ ”“ם מחמ™¨ ‘או¤ן מ©מ¢וª™. ’™נ§ו ‘™œו‘” מ¤ח™ª אª ¡‘™¨וª ”ª§£ œ‘, מו¨™“  אª מ¤œ¡ ”כוœ¡ט¨™ן. מ©¤¨ אª מחזו¨ ”“ם, ו”“‘¨ מ©¤™¢ ‘¦ו¨” טו‘” ¢œ כœ א™‘¨™ ”’ו£  כוœœ ”מוח. מ¤¢™œ אª ”¤¢™œוª ”©כœ™ª.
  אוכמנ™™” (Vaccinium Myrtillus ) ”™נ” מ¨כ™‘ ח©ו‘ ©œ ”ªכ©™¨.  ‘™ו¤œ‘ונוא™“™ם ©œ אוכמנ™™” נוªנ™ם ”©¤¢” טו‘” ¢œ כœ™ ”“ם ו¨©ª™ª ”¢™ן, מו¨™“™ם  “œ§וª ”מ¤¨§™ם ‘¢ª “œ§ª ”מ¤¨§. אוכמנ™™” מ¡™™¢ª œ”¤חªª §ו¦¨ ¨א™™”, מחז§ª אª ¡œ™œ  ”¨©ª™ª ©מ‘¦¢ ”ª¨’œוª œח©כ”. מ©¤¨ª אª ”¨א™™” ‘œ™œ”, כוœœª כמוª ’“וœ” ©œ  אנטו¦™אנ™ם, ©מ©ומ©™ם ‘”¨כ‘” ‘¢ª ”¤¨¢וª ©ונוª ‘¨א™™”, כוœœ ‘¨§™ª ו”ªנוונוª ”כªם.  מ¡™™¢ª œ©™¤ו¨ ”¡’וœוª ”¨אוœו’™וª ©œ ”“ם, œח™זו§ ©œ כœ™ ”“ם.
  ¨וזמ¨™ן (Rosemary Officinale ) ”™נ” ª¨ו¤” טונ™ª ומחז§ª.  מ©ומ©ª כנ’“ ¡ח¨חו¨וª ‘¢ª œח¥ “ם נמוך. ”וא מ¡ו’œ œ”ו¨™“ מªח נ¤©™, מª™חוª ”¢¦‘™ם,  œ©¤¨ אª ””¨’©” ‘¢ª נו™¨וז”, “œ“וœ כœœ™ וחוœ©ª ”¢ו¦מ”.
  ’'™נ’'¨ ( Zinigiber Officinale )  ז”ו ©ו¨© ¨™חנ™ ©œ ¦מח ט¨ו¤™, ©א¨¥ ”מוœ“ª ©œו ”™נ” ”ו“ו ”¦¤ונ™ª. ‘¡נ¡§¨™ט ”וא  נ§¨א "ו™©ו‘ח¡“ז'", זאª אומ¨ª "ª¨ו¤” אונ™‘¨¡אœ™ª". ’'™נ’'¨  כוœœ כœ ”חומ¦וª ”אמ™נ™וª ח¡¨וª ªחœ™£ כוœœ ט¨™¤טו¤אן, ט¨אונ™ן, œ™™ז™ן, מªMemory Boosterן,  ¤נ™œנ™ן, ואœ™ן וכו'. ’'™נ’'¨ מחז§ אª ”ז™כ¨ון, כוח מ¢כœ ו”§™‘”, מ¨¤א אª ”כ‘“,  מחז§ ¢ו¦מ” מ™נ™ª, מ¤ז¨ אª ”’ז™ם ‘מ¢™™ם. כœ ”ªכונוª ”§¡ומוª ”אœו ©œ ’'™נ’'¨  מוªנ™ם ‘כך ©”וא כוœœ כמוª ’“וœ” ©œ "א©" א’נ™-‘™וœו’™, ©©וœט ‘ח™œו£  ”חומ¨™ם. ©™מו© ¡“™¨ ‘’'™נ’'¨ ‘מזון ‘כמו™וª §טנוª מ’‘™¨ אª ”חום ”¤נ™מ™, מ¢ו¨¨  ª™א‘ון ומ¤¢™œ מ¢¨כª ”¢™כוœ, מחמם אª ”§™‘” ואª ”“ם. œ¤™ ”מו“’© ”מ’ז™ן  "‘ונט”" ©œ מ™נכן: "’'™נ’'¨ מ“œœ אª ”“ם ו¢œ ח©‘ון ז” ”מוח מ¡ו¤§  ‘חמ¦ן ‘או¤ן טו‘ ™וª¨. זאª ”¡™‘” œכך ©”וא ™¢™œ œאנ©™ם ©¢ו¡§™ם ‘¤¢™œוª ©כœ™ª,  œ¢™ªונא™ם, œאנ©™ אומנוª".

 œא ”ומ¦או ”¢¨וª  מ’‘™œוª מœ‘“ א™-¡‘™œוª ¤¨טנ™ª œמ¨כ™‘™ם. ”ו¨אוª ”©™מו©: §¤¡וœ” אחª 3 ¤¢מ™ם ‘™ום  œאח¨ ”אוכœ. ¦נ¦נª אחª מ™ו¢“ª œחו“© ™מ™ם ©œ ©™מו© ¡“™¨. ט™¤וœ מומœ¥ €“ ‘™ן 3 œ-6  חו“©™ם כœ ©נ”.
 


מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
חיפוס באתר