מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
  מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן


Zea Mays  - Cornsilk Stamens

œז¨™מ” ª§™נ” ©œ מ™¦™ ”מ¨” 

 

- מחז§ ª¤§ו“ם ©œ ©œ¤וח™ª ”©ªן, כœ™וª ומ¢™ ”“§
- ªו¡¤ª ח©ו‘” œªמ™כ” ‘¤¢™œוª ”œ‘œ‘
- ”¦מח מ¡™™¢ œנ™§וז מ™¦™ ”מ¨”, מ©ªן ומ©¤¨ ™כוœª ¢¦™¨ª ”“™מום
- מ©מ© œט™¤וœ ‘ז™”ומ™ם ו‘“œ§וª כ¨ונ™וª ©œ ”כœ™וª, כ‘“, כ™¡ ”מ¨”, “¨כ™ ”©ªן ו”מ¨”
- מ¨כך וממ™¡ מ©§¢™ם ‘כœ™וª, ©œ¤וח™ª ”©ªן ו‘“¨כ™ ”©ªן
- ח©ו‘ ‘מ§¨™ם ©œ ‘¦§ª ¨אוª ממ§ו¨ œ‘‘™
- מ©¤¨ מט‘וœ™זם ‘’ו£ ומ¤ח™ª ªא‘ון

* œא מומœ¥ œ‘¢œ™ §¨™©™וª ™ª¨ ”“ם, א‘נ™ם ‘כ™¡ ”מ¨”, œ¡ו‘œ™ם מחו¡¨ מ©§œ וœ‘¢œ™ ªא‘ון œ§ו™.

מכ™œ: ז§ן ª™¨¡.

מ™נון מומœ¥: כמו¡” אחª 2-3 ¤¢מ™ם ‘™ום œ¤נ™ ”א¨וח”.

ªכוœ”: 60 כמו¡וª

Silibor - Milk Thistle

”כ‘“ ©œך מו’ן

- ™“ו¢ ‘™כוœªו œח“© ªא™ כ‘“ ”¤’ו¢™ם
- ”’נ” ™¢™œ” ¢œ ”כ‘“ מ¤נ™ ”נז§™ם ©œ ”ª¨ו¤וª, אœכו”וœ ו¨“™§œ™ם ”חו¤©™™ם
- מט¤œ ‘¡™œו§ ”¨¢œ™ם מ”’ו£ ו‘ט™”ו¨ ”“ם
- מ’‘™¨ ”¤¨©ª מ™¦™ ”מ¨” ומ©¤¨ ¤™¨ו§ ”©ומנ™ם ‘’ו£
- מומœ¥ œ‘¢œ™ מ¢¨כª ”ח™¡ונ™ª חœ©”
- מ’ן ¢œ ª¤§ו“ם ”ª§™ן ©œ ”כœ™וª וכ™¡ ”מ¨”
- ‘¢œ ¨כ™‘™ם אנט™-או§¡“נט™ם ואנט™-“œ§ª™™ם
- מ©מ© œט™¤וœ ‘כœ ”מחœוª כ‘“ ו‘“œ§וª ‘“¨כ™ ”מ¨”
- מומœ¥ œחוœ™ ¤¡ו¨™אז™¡

מכ™œ
: ’“™œן ”מ¦ו™.
מ™נון מומœ¥: 1-2 כמו¡וª 3-4 ¤¢מ™ם ‘™ום אח¨™ ”א¨וח”.
ªכוœ”: 90 כמו¡וª / 60 כמו¡וª


מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
חיפוס באתר