מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
  מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן


Prostate Plus
און ’‘¨™ €“ ”כ™ ‘¨™א!
 

- מחז§ און ומ©¤¨ אª ”‘™¦ו¢™ם ”מ™נ™™ם א¦œ ’‘¨™ם
- ”©œמ” ח©ו‘” œªמ™כ” ‘‘œוטª ”¢¨מונ™ª
- מז™ן ומחז§ אª ‘œוטª ”¢¨מונ™ª ‘¨כ™‘™ם ªזונª™™ם ח™ונ™™ם
- נו¡ח” ט‘¢™ª מוכחª
- œ¡ו‘œ™ם מאנו¨ז™¡, ¦™¡ט™ט™¡, א“נומ” וא™ן-אונוª ’‘¨™ª
- ¢וז¨ œמנו¢ ”ª¤ªחוª מחœוª ‘“¨כ™ ”©ªן ו”’“œª ”¢¨מונ™ª

מכ™œ: “§œ ננ¡™, ’'™נ§ו ‘™œו‘”, א‘¥, ו™טמ™ן, כמו¡” ªא™ª ¦מח™ª .

מ™נון מומœ¥: כמו¡” אחª 3 ¤¢מ™ם ‘™ום, 15 “§וª œ¤נ™ ”א¨וח”.

ªכוœ”: 90 כמו¡וª

 Damiana

ח©§ מ™נ™ €“ ז” ’ם ח©ו‘ ו’ם ‘¨™א! 
- מחז§ און ’‘¨™ ומ¢ו¨¨ ª©ו§” מ™נ™ª א¦œ ’‘¨™ם ונ©™ם ™ח“
- ™¢™œ נ’“ מ¦‘™ ח¨“”, א¤™¡ª כוחוª וª©™©וª ”¢¦‘™ם
- מ©¤¨ אª ª¤§ו“ מ¢¨כª ”¢¦‘™ם
- מ§œ ¢œ ”¡™מ¤טומ™ם ©œ ’™œ ”מ¢‘¨ וª¡מונª §“ם-וו¡ª™ª
- מ§¦¨ אª ª§ו¤ª ””חœמ” ©œ ©¤¢ª ו”¦טננוª
- œח™זו§ כœœ מ¢¨כוª ”’ו£
- חומ¨ מ©ªן ומז¨ז ¤¢™œוª ‘מ¢™™ם

מכ™œ: “מ™אנ”.

מ™נון מומœ¥: כמו¡” אחª 2-3 ¤¢מ™ם ‘™ום œ¤נ™ ”א¨וח”.

ªכוœ”: 60 כמו¡וª

Super Optimal

¤ª¨ון ™™חו“™ œ‘¢™™ª “¨כ™ ”©ªן א¦œ ”’‘¨™ם- מ™ו¢“ œ’‘¨™ם ”¡ו‘œ™ם מ”’“œª ”¢¨מונ™ª, אנו¨ז™¡ ומא“נומ”
- מט¤œ ‘א™-©œ™ט” ו¦¨™‘” ‘מªן ”©ªן ו‘כא‘™ ”‘טן ”ªחªונ”
- ªו¡¤ª ח©ו‘” œח™זו§ מ¢¨כª ”©¨™¨™ם ©œ “¨כ™ ”©ªן
- ¢וז¨ œמנו¢ ”ªכוו¦ו™וª כœ™ “ם וא™‘¨™ם ¤נ™מ™™ם
- א‘ן ‘נ™™ן œ©™§ום ª¤§ו“ “¨כ™ ”©ªן œאח¨ נ™ªוח
- ªו¨ם œח™זו§ ”און ”’‘¨™
- מו¢™œ œª¤§ו“ ª§™ן ©œ כœ™וª ו§™‘”

מכ™œ: א‘§ª ¤¨ח™ ¦‘¨, “§œ ננ¡™, א‘¥, §œ¦™ום, מœטו“§¡ט¨™ן.

מ™נון מומœ¥: כמו¡” אחª 3 ¤¢מ™ם ‘™ום, ©¢” œ¤נ™ ”א¨וח”.

ªכוœ”: 120 כמו¡וª

Super Optima
¤ª¨ון ™™חו“™ œ‘¢™™ª “¨כ™ ”©ªן א¦œ ”נ©™ם- מ™ו¢“ œנ©™ם ”¡ו‘œוª מ“œ§וª וז™”ומ™ם ‘“¨כ™ ”©ªן
- ™¢™œ œט™¤וœ ‘¦™¡ט™ט™¡, “œ§ª ”©ו¤כ” ו‘אנו¨ז™¡
- מ¡œ§ ªחו©ª א™-נוחוª וכא‘™ם ‘‘טן ”ªחªונ”
- ªו¡¤ª ח©ו‘” œח™זו§ מ¢¨כª ”©¨™¨™ם ©œ “¨כ™ ”©ªן
- מט¤œ ‘¡“™¨וª וª§™נוª ”מחזו¨
- מחז§ אª ”מ¢¨כª ”ח™¡ונ™ª ומ¡“™¨ אª ¤¢™œוª ”מ¢¨כª ””ו¨מונאœ™ª
- ’ו¨ם œ™¨™“” ‘¨מ” ©œ חומ¦ª ”©ªן ‘“ם
- מו¢™œ œª¤§ו“ ª§™ן ©œ כœ™וª ו§™‘”

מכ™œ: א‘§ª ¤¨ח™ ¦‘¨, אכ™נ¦א”, א‘¥, §œ¦™ום, מœ“§¡, מ’נז™ום ¡ט™א¨ט.
מ™נון מומœ¥: כמו¡” אחª 3 ¤¢מ™ם ‘™ום, ©¢” œ¤נ™ ”א¨וח”.
ªכוœ”: 120 כמו¡וª
ªכ©™¨™ם ”נ"œ ”™נם ‘¢œ™ ¨כ™‘™ם, ”©¤¢” ואו¤ן ”©™מו© ז”™ם œחœוט™ן.
 

Cleopatra

œכא‘ מחזו¨ œא נחזו¨!- מ¡™™¢ מ©מ¢וª™ª ‘א™זון ”מחזו¨ ”חו“©™ וœ”§œ” ‘ª¡מונª §“ם ”מחזו¨
- מ¡“™¨ אª ”¤¨¢וª ”מחזו¨ ומªא™ם אוªו œזמן ”‘™וœו’™ ©œ ”‘™ו¥
- œ©™¤ו¨ מט‘וœ™זם וז¨™מª ”“ם ‘א™‘¨™ ”מ™ן ”נ©™™ם
- מ©œ‘ ‘ªוכו ’ו¨מ™ם אנט™-“œ§ª™™ם ואנט™-‘§ט¨™אœ™™ם
- מונ¢ ”ª¤ªחוª ז™”ומ™ם ו’™נאœ™™ם
- מ§œ ¢œ ªו¤¢וª ”œווא™ œ§¨אª ”מנו¤אוז”
- מונ¢ “™מומ™ם ממו©כ™ם ¢"™ כ™וו¥ כœ™ “ם מ§ומ™™ם

* œא מומœ¥ œנ©™ם ”¨וª.

מכ™œ: ¤טœ, ¢œ™ ªוª, ‘‘ונ’, œחך, §œ™¤ª ¨™מון, ¡™¨¤“, ז§ן ”ª™¨¡, ¢œ™ ªאנ”, ¡œ‘™”.

מ™נון מומœ¥: œמ”וœ ‘ח¦™ כו¡ מ™ם 30 ט™¤וª 3-4 ¤¢מ™ם ‘™ום ח¦™ ©¢” œ¤נ™ ”א¨וח” או ©¢” אח¨™ ”א¨וח”.

ªכוœ”: 50 מ"œ

 

Super Optimal & Super Optima €“
     ¤ª¨ון  ט‘¢™ œ‘¢™וª ©œ מ¢¨כª ”©ªן וא™‘¨™ ”מ™ן œ’‘¨™ם ונ©™ם!
   ”™©’ ™™חו“™ ©œ מ“¢נ™ם  ™©¨אœ™ם €“ ªכ©™¨™ם ט‘¢™™ם ¢œ ‘¡™¡ ¤¨ח™ ”¦‘¨.

¤¢וœ” ¢™§¨™ª ¢œ ”’ו£.

מו¦¨™ם אœו ”™נם ¦מחונ™™ם  אך ח¡¨™ ªו¤¢וª œווא™ כœ©”ן ו”©¤¢” ”““™ª ‘מ§¨” ©œ §‘œª ªכ©™¨™ם אח¨™ם. ”¢¨וª  מ’‘™œוª: œא ”ומ¦או מœ‘“ œא™-¡‘™œוª ¤¨טנ™ª œמ¨כ™‘™ם. ©™œו‘ ™™חו“™ ©œ ו™טמ™נ™ם  ומ™נ¨œ™ם מ™™¦‘ אª ¤¢וœª ”מ¢¨כª ””ו¨מונאœ™ª ©œ ”’ו£.

ªכ©™¨™ם ©™ו¦¨ו מ¤¨ח™ ”¦‘¨  מ™ו©מוª ‘¨¤וא” ¢מ™ª ©œ א¨¦וª ¨‘וª. ‘א™טœ™” מ©ªמ©™ם ‘¤¨ח™ם ™‘©™ם ©œ ¦‘¨ וכן  œחט™ם ו©וט™ם ª” מ¤¨ח™ם אœו. ‘©™ט” זו מª¨¤א™ם מ”©ªנ” מאומ¦ª, “œ§וª “¨כ™ ”©ªן,  ו¢¨מונ™ª. ‘אנ’œ™” מ©ªמ©™ם ‘¤¨ח™ ”¦‘¨ ‘¢ª ”’“œª ”¢¨מונ™ª, “œ§וª ‘מ¢™™ם, ©œ©וœ™ם.  ‘א¤¨™§” מ¨כז™ª מ©ªמ©™ם ‘ט™נ§טו¨” œ¨™¤ו™ “™זנט¨™”, ©œ©וœ, זו‘”.

מח§¨™ם §œ™נ™™ם ©œ ªכ©™¨™ם  ¢œ ‘¡™¡ ¤¨ח™ ”¦‘¨ ”ו¢‘¨ו ‘™©¨אœ (‘‘™”"ח "¡ו¨ו§”" ‘‘א¨ ©‘¢),  ‘¨ו¡™” (‘§œ™נ™§” ©œ ”¢™¨ מו¡§‘” œאו¨וœו’™”). מ¢œ 90% ממטו¤œ™ם ח©ו ©™¤ו¨ מ©מ¢וª™  ‘”¨’©ªם. ¦ו¨ך ‘”©ªנ” ª“™¨” ¤חª, נ¢œמ” ªחו©” ©œ א™-¨™§נוª ©œ ©œ¤וח™ª ”©ªן, ¦¨™‘”  וט™¤טו¤ ‘¡ו£ ””©ªנ”. א¦œ נ©™ם ‘¢ª ¨™¤ו™ ¦™¡טוª, ¡ו’™ם ©ונ™ם “œ§וª ”©ו¤כ”  ”™¢™œוª ”™™ª” כ-95%. 

 

¦‘¨ ¢וז¨ œא ¨§ ‘¢ª ¨™¤ו™ ‘¢™וª מ¢¨כוª ”ח™¡ונ™ם ו””ו¨מונ™ם. ”וא ’ם כן מ©¤¨ מ¦‘  ”כœ™וª ©œא מª¤§“וª כ¨או™, ¢וז¨ œנ©™ם ‘¢ª כא‘™ ¨א© ©נ’¨מוª ¢§‘ ו¡ª œא ¡“™¨”.  ‘¤¨ח™ ”¦‘¨ ™©נו ¨™כוז ’‘ו” ©œ מ™נ¨œ™ם ”נחו¦™ם œªמ™כ” ‘מ¢¨כª ”ו¨מונאœ™ª וכן א‘¥  ©”™נו חומ¨ ¢™§¨™ œª¤§ו“ ‘œוטª ”¢¨מונ™ª.

”חœ מ-1994 מ“¢נ™ם ™©¨אœ™ם  מ¤ªח™ם ומ©כœœ™ם אª ”ªכ©™¨™ם ¢œ ‘¡™¡ ¤¨ח™ ”¦‘¨. ªכ©™¨™ם Super Optimal ו-Super Optima כ™ום ”™נם ”כ™ א¤§ט™‘™™ם  ומ©ו¤¨™ם ‘אמ¦¢וª ”ו¡¤ª ¦מח™ם אח¨™ם.

ªכ©™¨™ם Super Optimal ו-Super Optima¢וז¨™ם ‘או¤ן ™¢™œ ‘¢ª “œ§וª ”¢¨מונ™ª, ¦™¡טוª, “œ§וª ”©ו¤כ”, ©ªנוª א¦œ  ™œ“™ם ומ‘ו’¨™ם, ª”œ™כ™ם “œ§ª™™ם ‘כœ™וª, מחœוª ”מ¢™™ם, מ©¤¨™ם אª ª¤§ו“ ‘œוטª  ”¢¨מונ™ª, מ¡™™¢™ם œ©™¤ו¨ ”¢ו¦מ”, מ¤¢™œ™ם אª מ¢¨כוª ”ח™¡ונ™ם ו””ו¨מונ™ם.

 ”ו¨אוª ”©™מו©: ’œוœ” אחª 3 ¤¢מ™ם ‘™ום ©¢” œ¤נ™ ”אוכœ. ¦נ¦נª אחª כוœœª 90 ’œוœוª, ”™א  מ™ו¢“ª œחו“© ™מ™ם. ”ª§ו¤” ”מ™נ™מאœ™ª ”מומœ¦ª œ©™מו© ‘ªכ©™¨ €“ חו“©™™ם, אך כ‘¨  œאח¨ חו“© ©œ ©™מו© ¡“™¨ ªוכœו œחו© ©™¤ו¨™ם נ™כ¨™ם. אם ™©נ” ™כוœª כ¡¤™ª €“ מומœ¥  ט™¤וœ ©œ 4 חו“©™ם (”ªו¦אוª €“ ¢“ œ”‘¨א” מוחœטª ו¡ו¤™ª).


מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
חיפוס באתר