מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
  מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן


Cat’s Claw Plus 
"אונו “” ’אטו" €“ œח™זו§ מ¢¨כª ”ח™¡ונ™ª 
  

- ‘¢œ ™כוœª ¡ט™מוœטו¨™ª ¢œ מ¢¨כª ”ח™¡ון
- מומœ¥ ‘ט™¤וœ ‘מחœוª כ’ון: אœ¨’™וª, א¨ט¨™ט™¡, ©¤¢ª, א¡טמ”
- ‘¢œ ¨כ™‘™ם אנט™-או§¡“נט™ם, אנט™-¡¨טנ™™ם ואנט™-“œ§ª™™ם
- œ¡ו‘œ™ם מ¢™™¤וª כ¨ונ™ª, ª©™©וª ’ו¤נ™ª ונ¤©™ª, “כאונוª ומ¨אומט™זם
- מונ¢ אª ”™וו¦¨וªם ©œ §¨™©™ ”“ם ומ¤ח™ª ¡™כונ™ם œ”ª§¤™ œ‘ וœ©‘¥
- מ’ן ¢œ ”’ו£ מ”ª¤ªחוª מחœוª מ¢™™ם “œ§ª™וª ומז™”ומ™ם אח¨™ם: אוœ§ו¡, “™¡‘§ט¨™וז™¡, כ™‘ ”§™‘”

* œא מומœ¥ œנ©™ם ”¨וª, מנ™§וª, וœאנ©™ם ©¢‘¨ו ”©ªœª א™‘¨™ם.

מכ™œ: ¦™¤ו¨נ™ חªוœ (אונו “” ’אטו).

מ™נון מומœ¥: 1-2 כמו¡וª 3 ¤¢מ™ם ‘™ום, כח¦™ ©¢” œ¤נ™ ”א¨וח”.

ªכוœ”: 100 כמו¡וª

כœו¨ו¤™œ €“ ”כוח ”™¨ו§ ©œ ”ט‘¢

Native Chlorophyll extract
מ©מ™“ ח™™“§™ם  
- אנט™‘™וט™§” ט‘¢™ª œח™זו§ ”מ¢¨כª ”ח™¡ונ™ª
- ”¦מח ‘¢œ ”©¤¢” אנט™-“œ§ª™ª ואנט™-‘§ט¨™אœ™ª
- מ©¤¨ אª כו©¨ ”¨™¤ו™ ©œ ªא™ ”’ו£ ”¤’ומ™ם ומ¢ו““ ¦מ™ח” ©œ ¨§מ” ‘¨™א”
- œ”’‘¨ª כמוª ”חœ‘ א¦œ נ©™ם מנ™§וª
- œ©™¤ו¨ ª¤§ו“ מ¢¨כוª ”נ©™מ” וכœ™ ”“ם ”כœ™œ™™ם
- מנט¨œ ¨™חוª œא נ¢™מ™ם ‘חœœ ”¤”
- מונ¢ אª ¢מ™“וª ”מ™§¨ואו¨’נ™זמ™ם ו”וו™¨ו¡™ם
- œח™זו§ ™כוœªו ©œ ”’ו£ œ”ªמו““ œ‘“ נ’“ ”מז”מ™ם

. מכ™œ: כœו¨ו¤™œ, א¡¤¡ª, מנט”, מœ™¡”, כ”œ

מ™נון מומœ¥: œמ”וœ ‘ח¦™ כו¡ מ™ם 40 ט™¤וª ¤¢מ™™ם ‘™ום, ¨‘¢ ©¢” œ¤נ™ ”א¨וח”.

ªכוœ”: 100 מ"œ

Magenes

נ¡ מן ”ט‘¢- ªכ©™¨ ט‘¢™ œמנ™¢” וœט™¤וœ ‘מחœוª ”חו¨£
- ¢ז¨” ™¢™œ” נ’“ ©¤¢ª
- מחז§ מ¢¨כª ”ח™¡ון
- ªו¨ם œ”חœמ” מ”™¨”
- ©™œו‘ ™™חו“™ ו‘¢œ ”©¤¢” אנט™-ז™”ומ™ª חז§”

מכ™œ: ¦™¤ו¨נ™ חªוœ, א¡ט¨’œו¡, ©ו¨© œ™§ו¨™¥, זנ’‘™œ.
מ™נון מומœ¥: œמ”וœ ‘ח¦™ כו¡ מ©§” 30 ט™¤וª 3-4 ¤¢מ™ם ‘™ום, ¨‘¢ ©¢” œ¤נ™ ”א¨וח”.
ªכוœ”: 50 מ"œ

¤™ז™וª¨¤™¡ט א¦œך ‘‘™ª
ח“©
ח™™ם œœא כא‘

ªו¦¨ª ח‘¨ª “אוœ‘¨” ©א™ן œ” מ§‘™œ” ‘¢וœם!

¢ם ”נכם ¡ו‘œ™ם מ:

  • כא‘™ ¤¨§™ם ו©¨™¨™ם
  • נ¤™חוª ‘©¨™¨™ם כªו¦א” מ”¤¨¢וª ‘מחזו¨ ”“ם ו”œ™מ¤”
  • כœ ¡ו’™ ”א¨ª¨™ט™¡, א¨ª¨וז™¡, מחœוª ©œ ¨§מוª ¡‘™‘-מ¤¨§™וª
  • œומ‘’ו ,מ™וז™ט™¡, או¡ט™וכונ“¨וז™¡
  • ¡™‘וכ™ם œאח¨ ח‘œוª ו¤¦™¢וª ¡¤ו¨ט


מ©חª ”‘ו¥ ©œ “אוœ‘¨” ‘א” œ¢ז¨ªך!

‘¡™¡ ”מ©ח”:

‘ו¥ ™ם ”מœח ¢ם ªמ¦™וª ¦מח™ם : אœוו™ ,Melilotus, inula,Tarnus communis,¢œ™ “¤נ”, “‘§ון œ‘ן, מ¨ו”, ¨וזמ¨™ן, או§œ™¤טו¡, א¤“¨”.

”מ¨כ™‘™ם:
§מ¤ו¨, חומ¦ª ¡œ™¦™œ. ©מנ™ם א¨ומט™™ם, ¤¨ו¤וœ™¡, ’œ™¦¨™ן,

או¤ן ”©™מו©:
œמ¨וח ©כ‘” “§” ©œ ”חומ¨ ¢œ חœ§ ”’ו£ œ20 “§וª, œאח¨ מכן œנ’‘ ¢ם מ¤™ª œח” וœ¢טו£ אª ”חœ§ ”כוא‘ ‘‘“ ™‘©.

א ™ןœ!מ¨וח אœ ªוך ”’ו£

מ™ו¦¨ ‘™©¨אœ ‘א™©ו¨ מ©¨“ ”‘¨™אוª.

 

”מ™“¢ או“וª ”©™מו© ו”¨כ™©” ‘טœ¤ון:

04-8110598, 09-7481550, 050-5882853


מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
חיפוס באתר