מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
  מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן


Luzerna  - Alfalfa

¦מח מ¨¤א ¨‘ ¢¨כ™
- מו¨™“” ¨מª ”כוœ¡ט¨וœ ‘“ם ומונ¢ª ”ª¤ªחוª” ©œ ט¨©ª ”¢ו¨§™ם
- מו¢™œ” œ©™¤ו¨ ‘ª¤§ו“™ ”œ‘, כœ™וª ו”כ‘“
- נח©‘ª œ"מזון ¨¤וא™" €“ מ¢ו©¨ª ‘ו™טמ™נ™ם, מ™נ¨œ™ם, §œ¦™ום וכו...
- œח™זו§ מנ’נונ™ ””’נ” ©œ ”’ו£ מ¤נ™ ”מחœוª “œ§ª™וª
- œ”¡“¨ª ”¤¢™œוª מ¢¨כª ”¢™§וœ ומ¢¨כª מו¡§וœו¡§œ™ט¨™ª
- מ©¤¨ ªא‘ון ומ¦‘ ”כœœ™ ©œ ”¡וכ¨ª™™ם ו”¡ו‘œ™ם מחוœ©”
- ¢וז¨ œמ¢¨כוª ”’ו£ œ”ªמו““ ¢ם ”œח¥ “ם ‘מ”™¨וª ו‘™¢™œוª

מכ™œ: א¡¤¡ª.

מ™נון מומœ¥: כמו¡” אחª 2-3 ¤¢מ™ם ‘™ום ¢ם ”א¨וח”.

ªכוœ”: 60 כמו¡וª

CO Enzyme Q€“10

נו’“ חמ¦ון ¨‘ ¢ו¦מ”
 

- מאט אª ª”œ™ך ””ז“§נוª
- מחז§ אª ”מ¢¨כª ”ח™¡ונ™ª ו©ומ¨ ¢œ ‘¨™אוª מ¢¨כª כœ™ ”“ם ”כœ™œ™™ם אנט™או§¡“נט ח™ונ™ א©¨ ©ומ¨ ¢œ ªא™ ”’ו£ מנז§™ ”¨“™§œ™™ם ”חו¤©™™ם
- מ©¤¨ אª ”מט‘וœ™זם ואª א¡¤§ª ”חמ¦ן œ©¨™¨ ”œ‘ מ©¤¨ אª ª¤§ו“ ”וœכª ªא™ ”מוח
- מ¡™™¢ œ™¦™¨ª ”אנ¨’™” ‘’ו£
- מו¢™œ œ¡וכ¨ª™™ם וœחוœ™ם אונ§וœו’™™ם
- ¢וז¨ œמט‘וœ™זם ©œ ©ומן ו¤חממוª
- ”©œמ” ח™ונ™ª œנוטœ™ ª¨ו¤וª œ”ו¨“ª ”כוœ¡ט¨וœ ממ©¤חª ”¡טט™נ™ם
- מומœ¥ ‘מ§¨™ם ©œ ¢™™¤וª כ¨ונ™ª, “™כאונוª ו“œ§וª ”חנ™כ™™ם
- - ªו¡¤ª ח©ו‘” œא™זון œח¥ “ם ’‘ו”

מומœ¥ œ¡¤ו¨טא™ם, מ‘ו’¨™ם ו©ומ¨™ מ©§œ
- מונ¢ ”™וו¦¨וª §¨™©™ “ם ומ¤ח™ª אª ”¡™כונ™ם œ”ª§£ œ‘ וœ©‘¥ מכ™œ: §ו אנז™ם, 60 מ"’.

מ™נון מומœ¥: 1-2 כמו¡וª œ™ום אח¨™ א¨וח”.

ªכוœ”: 60 כמו¡וª

Cardi Normalizer
œ©מו¨ ¢œ œ‘ ‘¨™א €“ ז” ט‘¢™

- “¨ך ”™¢™œ” œמנו¢ מחœוª ©œ כœ™ ”“ם כœ™œ™™ם
- ¢וז¨ ‘מ§¨™ם ©œ ”¤¨¢וª ‘§¦‘ ¤¢™מוª ”œ‘
- מ©מ© œט™¤וœ ‘מחœוª œ‘ כœ™œ™וª
- מ¤ח™ª ¡™כו™™ם œ”ª¤ªחו™וª מחמ™¨וª ‘מ¦‘ם ©œ כœ™ “ם
- מ¢©™¨ כœ™ ”“ם ‘¨כ™‘™ם ªזונª™™ם ח™ונ™™ם
- ©™מו© §‘ו¢ ‘ªכ©™¨ ז” ¢©ו™ œ’¨ום œªו¦אוª ¨¦ו™וª ו™¦™‘וª
- מ’ן ¢œ ”œ‘ מ¤נ™ א™ ¡¤™§” œ‘‘™ª כ¨ונ™ª, ”¤¨¢וª ‘¡™¨§וœ¦™” ו¡מ™כוª ™ª¨ ©œ “ם

 

מכ™œ: ו¨‘נ” ¡™œ™”, ’™נ§ו ‘™œו‘”, ט™œ™”, ©ום, ¢œ™ ”ז™ª, ¤וœן.

מ™נון מומœ¥: כמו¡” אחª 3 ¤¢מ™ם ‘™ום כ¨‘¢ ©¢” œ¤נ™ ”א¨וח”.

ªכוœ”: 90 כמו¡וª


מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
חיפוס באתר