מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
  מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן


DEO Lux

ח™™ם ‘¨ו’¢

- œ”¨’¢” וœ”¤חªª œח¦™ם
- œ©ח¨ו¨ ממªח נ¤©™ ומח¨“וª
- œ©™נ” טו‘” ו¨’ו¢”
- מ¡™™¢ œמנוח” וœ”’‘¨” ©œ ©מחª ”ח™™ם
- ªכ©™¨ מ¦ו™ן ‘”¤חªª ”™¤¨א§ט™‘™וª א¦œ ”™œ“™ם
- מומœ¥ œט™¤וœ ‘מ§¨™ם ©œ ¢™™¤וª כ¨ונ™ª, “™כאונוª וœ”™¤¨א§ט™‘™וª א¦œ ”™œ“™ם
- מ§œ ¢œ ªו¤¢וª ”œווא™ œ§¨אª ”מנו¤אוז”

œא ממכ¨ וœœא ªו¤¢וª œווא™

מכ™œ: ¤¡™¤œו¨”, ‘‘ונ’, §¢¨ו¨™ª, מœ™¡”, œ‘נ“¨, כ™©וª, ¨וזמ¨™ן, “¨“¨, כמו¡” ªא™ª ¦מח™ª.

מ™נון מומœ¥: כמו¡” אחª ¤¢מ™™ם ‘™ום, 15 “§וª œ¤נ™ ”א¨וח”.

ªכוœ”: 60 כמו¡וª

Just Happy
מ¦‘ ¨וח מ¢וœ”

- œ”¨’¢” וœ©™¤ו¨ מ¦‘ ”¨וח
- מ§ו¨ ©œ אנ¨’™” ”ח™ו‘™ª ©œך
- œ©ח¨ו¨ ממªח נ¤©™ ומח¨“וª
- מאזן ומחז§ מ¢¨כª ”¢¦‘™ם
- œ™¦™¨ª ח©™‘” או¤ט™מ™ª וœ¡™œו§ מח©‘וª טו¨“נ™וª
- מ©¤¨ אª ”“™מו™ ¢¦מ™ ©œך

* œא מומœ¥ œ¤נ™ ”©™נ”.

œא ממכ¨ וœœא ªו¤¢וª œווא™

 

מכ™œ: ¤¡™¤œו¨”, §¢¨ו¨™ª, מœ™¡”, œ‘נ“¨, ¨וזמ¨™ן, ו¨‘נ”, ’'™נ§ו ‘™œו‘”.

מ™נון מומœ¥: כמו¡” אחª 3-1 ¤¢מ™ם, 30 “§וª œ¤נ™ ”א¨וח” או ©¢” אח¨™ ”א¨וח”.

ªכוœ”: 60 כמו¡וª


מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
חיפוס באתר