מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
  מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן


Venorma
¤ו¨מוœ” ™™חו“™ª נ’“ “œ™וª ”ו¨™“™ם וטחו¨™ם
 

- ™“ו¢ ‘™כוœªו œ”ªמו““ נ’“ ¢מ“ונ™ ”“ם כ’ון: טחו¨™ם ו“œ™וª ‘¨’œ™™ם
- מ©¤¨ אª ז¨™מª ”“ם œמ¢¨כª ”ו¨™“™ם ”©טח™ª ו”¢מו§”
- ’ו¨ם œ”¨ח‘” וœח™זו§ “¤נוª כœ™ ”“ם ו”נ™מ™ם
- ¢וז¨ כנ’“ ”ªכוו¦ו™וª ‘©¨™¨™ ”¨’œ™ם ו“œ§וª ”ו¨™“™ם
- ‘¢œ ¨כ™‘™ם אנט™-“œ§ª™™ם ואנט™-‘§ט¨™אœ™™ם ט‘¢™™ם
- מ¢©™¨ אª כœ™ ”“ם ‘¨כ™‘™ם ªזונª™™ם ח™ונ™™ם

  1. - מ¤ח™ª ¡™כו™™ם œ”™וו¦¨וª §¨™©™ “ם
  2. - מט¤œ ‘מחœª ”“œ™וª וא™-¡¤™§ª “ם וו¨™“™ª

מכ™œ : ¨וזמ¨™ן, ”ממœ™¡, ’¤ן א“ומ”, ¦™¤ו¨נ™ חªוœ, ¡¨¤“, כמו¡” ªא™ª ¦מח™ª.

מ™נון מומœ¥ : כמו¡” אחª 3 ¤¢מ™ם ‘™ום, כח¦™ ©¢” œ¤נ™ ”א¨וח” או ©¢” אח¨™ ”א¨וח”.

ªכוœ” : 90 כמו¡וª

Cardi Normalizer
œ©מו¨ ¢œ œ‘ ‘¨™א €“ ז” ט‘¢™

- “¨ך ”™¢™œ” œמנו¢ מחœוª ©œ כœ™ ”“ם כœ™œ™™ם
- ¢וז¨ ‘מ§¨™ם ©œ ”¤¨¢וª ‘§¦‘ ¤¢™מוª ”œ‘
- מ©מ© œט™¤וœ ‘מחœוª œ‘ כœ™œ™וª
- מ¤ח™ª ¡™כו™™ם œ”ª¤ªחו™וª מחמ™¨וª ‘מ¦‘ם ©œ כœ™ “ם
- מ¢©™¨ כœ™ ”“ם ‘¨כ™‘™ם ªזונª™™ם ח™ונ™™ם
- ©™מו© §‘ו¢ ‘ªכ©™¨ ז” ¢©ו™ œ’¨ום œªו¦אוª ¨¦ו™וª ו™¦™‘וª
- מ’ן ¢œ ”œ‘ מ¤נ™ א™ ¡¤™§” œ‘‘™ª כ¨ונ™ª, ”¤¨¢וª ‘¡™¨§וœ¦™” ו¡מ™כוª ™ª¨ ©œ “ם

 

מכ™œ: ו¨‘נ” ¡™œ™”, ’™נ§ו ‘™œו‘”, ט™œ™”, ©ום, ¢œ™ ”ז™ª, ¤וœן.

מ™נון מומœ¥: כמו¡” אחª 3 ¤¢מ™ם ‘™ום כ¨‘¢ ©¢” œ¤נ™ ”א¨וח”.

ªכוœ”: 90 כמו¡וª

ח“©!
¤œ‘¨וœ


 מ§ו¨ œ¤œוואנוא™“™ם, מ©¤¨ ז¨™מª ”“ם
‘ו¨™“™ם.
מ©¤¨ ª™¤§ו“ ’ו¤™ כœœ™. מ¨כ™‘™ ”ªכ©™¨ מ©מ©™ם
‘¨¤וא” כחומ¨™ם œ“™œוœ “ם ומ©¤¨™ ז¨™מª ”“ם וª™¤§ו“
כœ™ ”“ם.
¨™כוז חומ¨™ם ‘ªכ©™¨ ז” מא¤©¨ §‘œª ªו¦אוª
טו‘וª ‘ט™¤וœ ‘“œ™וª , טחו¨™ם, ח™זו§ כœ™ ”“ם.

מ¨כ™‘™ם:

  Castanea Sativa, Salvia Officinalis, Capsicum Annum,
Echinacea Angustifolia, Vitis Vinifera, Carica Papaya, Vegetable Cellulose


מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
חיפוס באתר