מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
  מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן


¤™ז™וª¨¤™¡ט א¦œך ‘‘™ª
ח“©
ח™™ם œœא כא‘

ªו¦¨ª ח‘¨ª “אוœ‘¨” ©א™ן œ” מ§‘™œ” ‘¢וœם!

¢ם ”נכם ¡ו‘œ™ם מ:

  • כא‘™ ¤¨§™ם ו©¨™¨™ם
  • נ¤™חוª ‘©¨™¨™ם כªו¦א” מ”¤¨¢וª ‘מחזו¨ ”“ם ו”œ™מ¤”
  • כœ ¡ו’™ ”א¨ª¨™ט™¡, א¨ª¨וז™¡, מחœוª ©œ ¨§מוª ¡‘™‘-מ¤¨§™וª
  • œומ‘’ו ,מ™וז™ט™¡, או¡ט™וכונ“¨וז™¡
  • ¡™‘וכ™ם œאח¨ ח‘œוª ו¤¦™¢וª ¡¤ו¨ט


מ©חª ”‘ו¥ ©œ “אוœ‘¨” ‘א” œ¢ז¨ªך!

‘¡™¡ ”מ©ח”:

‘ו¥ ™ם ”מœח ¢ם ªמ¦™וª ¦מח™ם : אœוו™ ,Melilotus, inula,Tarnus communis,¢œ™ “¤נ”, “‘§ון œ‘ן, מ¨ו”, ¨וזמ¨™ן, או§œ™¤טו¡, א¤“¨”.

”מ¨כ™‘™ם:
§מ¤ו¨, חומ¦ª ¡œ™¦™œ. ©מנ™ם א¨ומט™™ם, ¤¨ו¤וœ™¡, ’œ™¦¨™ן,

או¤ן ”©™מו©:
œמ¨וח ©כ‘” “§” ©œ ”חומ¨ ¢œ חœ§ ”’ו£ œ20 “§וª, œאח¨ מכן œנ’‘ ¢ם מ¤™ª œח” וœ¢טו£ אª ”חœ§ ”כוא‘ ‘‘“ ™‘©.

א ™ןœ!מ¨וח אœ ªוך ”’ו£

מ™ו¦¨ ‘™©¨אœ ‘א™©ו¨ מ©¨“ ”‘¨™אוª.

 

”מ™“¢ או“וª ”©™מו© ו”¨כ™©” ‘טœ¤ון:

04-8110598, 09-7481550, 050-5882853

DEO Champion
ª¨כ™‘ ו™טמ™נ™ם וחומ¦וª אמ™נו מ©ו¤¨


- ”©œמª ”ו™טמ™נ™ם ”“¨ו©” œ’ו¤™נו
- מ©¤¨ אª ª”œ™כ™ ”©™§ום ©œ ©¨™¨™ם œאח¨ ”מאמ¥
- ח™ונ™ œ”™וו¦¨וª ªא™ם ח“©™ם וœמנ™¢ª ”חו¡¨™ם ªזונª™™ם
- מ’“™œ אª מ§ו¨וª ”חמ¦ן ‘©¨™¨™ ”œ‘
- מ¡™™¢ ‘¨™כוז ו‘©מ™¨” ¢œ א™זון מ¢¨כª ”¢¦‘™ם
- œח™זו§ מ¢¨כª ”ח™¡ון
- ח©ו‘ ‘¤¢™œוª ”אנז™מ™ם ו‘ª”œ™כ™ ח™œו£ ”חומ¨™ם
- מªא™ם ‘מ™וח“ œ¡¤ו¨טא™ם

 

מכ™œ: ª¨כ™‘ מאוזן ©œ ו™טמ™נ™ם, חומ¦וª ”אמ™נו ומ™נ¨œ™ם, ªמ¦™ª א¡¤¡ª, ªמ¦™ª כ¨ו‘, ªמ¦™ª ¨וזמ¨™ן, ªמ¦™ª ª” ™¨ו§, ©מ¨™ ‘™¨”, ªמ¦™ª ¨ו“™וœא, §œ™ום מו§¦™נט, §œ™ום ¦™ª¨ט, כœו¨ו¤™œ, כמו¡” ªא™ª ¦מח™ª.

מ™נון מומœ¥: 2 כמו¡וª ¤¢מ™™ם ‘™ום, אח¨™ ”א¨וח”.

ªכוœ”: 60 כמו¡וª

 

DEO Training
ª¨כ™‘ ו™טמ™נ™ם וחומ¦וª אמ™נו

- ”©œמª ”ו™טמ™נ™ם ”“¨ו©” œ’ו¤™נו
- מ©¤¨ אª ª”œ™כ™ ”©™§ום ©œ ©¨™¨™ם œאח¨ ”מאמ¥
- ח™ונ™ œ”™וו¦¨וª ªא™ם ח“©™ם וœמנ™¢ª ”חו¡¨™ם ªזונª™™ם
- “¨ו© œ©™¤ו¨ œא™זון ª”œ™ך ”¢™כוœ
- מ©¤¨ אª ז¨™מª ”“ם ומחז§ אª כœ™ ”“ם
- ח©ו‘ ‘¤¢™œוª ”אנז™מ™ם ו‘ª”œ™כ™ ח™œו£ ”חומ¨™ם
- מªא™ם ‘מ™וח“ œאנ©™ם ‘¢œ™ ¤¢™œוª א§ט™‘™ª ‘ח™™ ”™ום ™ום

 

מכ™œ: ª¨כ™‘ מאוזן ©œ ו™טמ™נ™ם, חומ¦וª ”אמ™נו ומ™נ¨œ™ם, ªמ¦™ª א¡¤¡ª, ªמ¦™ª ¤¨™ אª¨ו’, ªמ¦™ª ¢œ™ אª¨ו’, ªמ¦™ª ¡¤¨“, ©מ¨™ ‘™¨”, ªמ¦™ª כ¨ו‘, כמו¡” ªא™ª ¦מח™ª.

מ™נון מומœ¥: 2 כמו¡וª ¤¢מ™™ם ‘™ום, אח¨™ ”א¨וח”.

ªכוœ”: 60 כמו¡וª


מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
חיפוס באתר