מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
  מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן


Cat’s Claw Plus 
"אונו “” ’אטו" €“ œח™זו§ מ¢¨כª ”ח™¡ונ™ª 
  

- ‘¢œ ™כוœª ¡ט™מוœטו¨™ª ¢œ מ¢¨כª ”ח™¡ון
- מומœ¥ ‘ט™¤וœ ‘מחœוª כ’ון: אœ¨’™וª, א¨ט¨™ט™¡, ©¤¢ª, א¡טמ”
- ‘¢œ ¨כ™‘™ם אנט™-או§¡“נט™ם, אנט™-¡¨טנ™™ם ואנט™-“œ§ª™™ם
- œ¡ו‘œ™ם מ¢™™¤וª כ¨ונ™ª, ª©™©וª ’ו¤נ™ª ונ¤©™ª, “כאונוª ומ¨אומט™זם
- מונ¢ אª ”™וו¦¨וªם ©œ §¨™©™ ”“ם ומ¤ח™ª ¡™כונ™ם œ”ª§¤™ œ‘ וœ©‘¥
- מ’ן ¢œ ”’ו£ מ”ª¤ªחוª מחœוª מ¢™™ם “œ§ª™וª ומז™”ומ™ם אח¨™ם: אוœ§ו¡, “™¡‘§ט¨™וז™¡, כ™‘ ”§™‘”

* œא מומœ¥ œנ©™ם ”¨וª, מנ™§וª, וœאנ©™ם ©¢‘¨ו ”©ªœª א™‘¨™ם.

מכ™œ: ¦™¤ו¨נ™ חªוœ (אונו “” ’אטו).

מ™נון מומœ¥: 1-2 כמו¡וª 3 ¤¢מ™ם ‘™ום, כח¦™ ©¢” œ¤נ™ ”א¨וח”.

ªכוœ”: 100 כמו¡וª

Luzerna  - Alfalfa

¦מח מ¨¤א ¨‘ ¢¨כ™
- מו¨™“” ¨מª ”כוœ¡ט¨וœ ‘“ם ומונ¢ª ”ª¤ªחוª” ©œ ט¨©ª ”¢ו¨§™ם
- מו¢™œ” œ©™¤ו¨ ‘ª¤§ו“™ ”œ‘, כœ™וª ו”כ‘“
- נח©‘ª œ"מזון ¨¤וא™" €“ מ¢ו©¨ª ‘ו™טמ™נ™ם, מ™נ¨œ™ם, §œ¦™ום וכו...
- œח™זו§ מנ’נונ™ ””’נ” ©œ ”’ו£ מ¤נ™ ”מחœוª “œ§ª™וª
- œ”¡“¨ª ”¤¢™œוª מ¢¨כª ”¢™§וœ ומ¢¨כª מו¡§וœו¡§œ™ט¨™ª
- מ©¤¨ ªא‘ון ומ¦‘ ”כœœ™ ©œ ”¡וכ¨ª™™ם ו”¡ו‘œ™ם מחוœ©”
- ¢וז¨ œמ¢¨כוª ”’ו£ œ”ªמו““ ¢ם ”œח¥ “ם ‘מ”™¨וª ו‘™¢™œוª

מכ™œ: א¡¤¡ª.

מ™נון מומœ¥: כמו¡” אחª 2-3 ¤¢מ™ם ‘™ום ¢ם ”א¨וח”.

ªכוœ”: 60 כמו¡וª

¤™ז™וª¨¤™¡ט א¦œך ‘‘™ª
ח“©
ח™™ם œœא כא‘

ªו¦¨ª ח‘¨ª “אוœ‘¨” ©א™ן œ” מ§‘™œ” ‘¢וœם!

¢ם ”נכם ¡ו‘œ™ם מ:

  • כא‘™ ¤¨§™ם ו©¨™¨™ם
  • נ¤™חוª ‘©¨™¨™ם כªו¦א” מ”¤¨¢וª ‘מחזו¨ ”“ם ו”œ™מ¤”
  • כœ ¡ו’™ ”א¨ª¨™ט™¡, א¨ª¨וז™¡, מחœוª ©œ ¨§מוª ¡‘™‘-מ¤¨§™וª
  • œומ‘’ו ,מ™וז™ט™¡, או¡ט™וכונ“¨וז™¡
  • ¡™‘וכ™ם œאח¨ ח‘œוª ו¤¦™¢וª ¡¤ו¨ט


מ©חª ”‘ו¥ ©œ “אוœ‘¨” ‘א” œ¢ז¨ªך!

‘¡™¡ ”מ©ח”:

‘ו¥ ™ם ”מœח ¢ם ªמ¦™וª ¦מח™ם : אœוו™ ,Melilotus, inula,Tarnus communis,¢œ™ “¤נ”, “‘§ון œ‘ן, מ¨ו”, ¨וזמ¨™ן, או§œ™¤טו¡, א¤“¨”.

”מ¨כ™‘™ם:
§מ¤ו¨, חומ¦ª ¡œ™¦™œ. ©מנ™ם א¨ומט™™ם, ¤¨ו¤וœ™¡, ’œ™¦¨™ן,

או¤ן ”©™מו©:
œמ¨וח ©כ‘” “§” ©œ ”חומ¨ ¢œ חœ§ ”’ו£ œ20 “§וª, œאח¨ מכן œנ’‘ ¢ם מ¤™ª œח” וœ¢טו£ אª ”חœ§ ”כוא‘ ‘‘“ ™‘©.

א ™ןœ!מ¨וח אœ ªוך ”’ו£

מ™ו¦¨ ‘™©¨אœ ‘א™©ו¨ מ©¨“ ”‘¨™אוª.

 

”מ™“¢ או“וª ”©™מו© ו”¨כ™©” ‘טœ¤ון:

04-8110598, 09-7481550, 050-5882853


מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
חיפוס באתר